ZAVOD ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO

Zavod za socialno pedagogiko je leta 2017 ustanovljena nevladna organizacija, katere namen je razvijati, implementirati in umeščati v današnjem času še kako potrebno delovno polje socialne pedagogike. Z ustanovitvijo študijske smeri socialna pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem želimo narediti neposredno vez s prostorom prakse, hkrati pa z zavodom še dodatno raziskati, kakšne so potrebe Primorske po omenjenem profilu strokovnjakov. Zavod za socialno pedagogiko ima razdeljena svoja polja/področja delovanja (sekcije). Dodana vrednost glavnih protagonistov je nedvomno ta, da prihajamo vsi iz prakse, ob tem pa smo naredili ali delamo akademsko kariero.

 

SPLOŠNE DEJAVNOST ZAVODA ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO

  • Zavod je ustanovljen s ciljem širjenja kulture ustvarjalnosti, spodbujanja ustvarjalnosti med ljudmi in prispevanja k oblikovanju ustvarjalne družbe.

  • Z ustanovitvijo zavoda se želi ustvariti vzpodbuden družbeni prostor, za pretok idej, kjer se bodo dobre ideje spreminjale v resničnost in ustvariti okolje, ki bo sprejemljivo in tolerantno do vseh vrst idej, ki stremijo k boljšemu življenju.

  • Zavod pomaga ljudem uresničiti tiste ideje, ki pomenijo nove priložnosti za vse in tiste ideje, ki pomenijo možnosti za izboljšanje življenja posameznika ali družbe nasploh.

  • Zavod ne podpira tistih idej, ki nasprotujejo pravicam in svoboščinam ljudi ali, ki so namenjene širjenju nestrpnosti v družbi, vzpodbujajo k nasilju ali kako drugače nasprotujejo normam, morali ali dobrim običajem v družbi.

  • Pri svojem delu zavod spoštuje dostojanstvo ljudi, njihove avtorske in druge pravice.

  • Na vseh področjih svojega delovanja se bo zavod ukvarjal tudi z založniško dejavnostjo.

SPECIFIČNE DEJAVNOSTI ZAVODA ZA SOCIALNO PEDAGOGIKO

  • Zavod v okviru svojih dejavnosti organizira različne oblike neformalnega izobraževanja, kot so seminarji in delavnice. Sem sodijo tako izobraževanja za mlade, šolsko mladino na splošno ter ostalo starejšo zainteresirano javnost, kot tudi izobraževanja in posveti za strokovnjake s področja ustvarjanja in razvijanja idej, ter vodenja projektov in kreativnega procesa strateškega načrtovanja.

  • Kot organizacija za spodbujanje idej, bo zavod tudi sam široko odprt za sprejemanje kakršnih koli idej. Ob pomoči strokovnjakov bo med prispelimi idejami na pregleden način izbral tiste ideje, ki so najbliže načelom po katerih zavod deluje in njegovemu namenu delovanja, ter jih tudi materialno podprl. V ta namen bo skladni s tem statutom znotraj zavoda deloval poseben sklad za ideje.

  • Na področju izobraževanja, spodbujanja kreativnega mišljenja, razvijanja idej, uresničevanja idej, vodenja projektov in drugih področjih svojega dela zavod izvaja tudi založniško dejavnost. Pri tem bo nastopal kot založnik svojih in drugih avtorskih del v papirnati in elektronski obliki ter kot izdajatelj periodike. V teh delih bo predstavil svoja in tuja spoznanja, odkritja, dosežke, razvijanje izbranih idej in svoje delovanje.