Študij na socialni pedagogiki ponuja široko paleto specifičnih znanj v okviru šolstva, vzgojnih ustanov, svetovalnega dela, nevladnih organizacij, penologije, kriminologije, psihiatrije,  preventivnih dejavnosti, neformalnega dela z mladimi itd.

Kvaliteta študijske smeri je v gradnji dobrih teoretičnih temeljev in strokovne podkovanosti, kot tudi v poznavanju konkretnih praktičnih vsebin in veščin. Tako je ena od kvalitet programa interdisciplinarno zasnovan študij, ki vključuje strukturiranje različnih teoretičnih izhodišč s področja socialne pedagogike in drugih sorodnih ved ter bogate praktične izkušnje predavateljev. Naši predavatelji bodočim študentom posredujejo svoje znanje in predvsem dolgoletne izkušnje na področju osnovno in srednješolskega izobraževanja, dela v vzgojnih zavodih, zaporih in drugih alternativnih programih (npr. doživljajska pedagogika, socialna terapija z živalmi, medijska vzgoja, neformalne oblike dela z mladimi itd.), in se poleg neposrednega dela v praksi ves čas afirmirajo tudi na znanstveno-raziskovalnem področju. Povezovanje teorije s prakso namreč predstavlja dodano vrednost novega študijskega programa in predvideva bogat doprinos k doseganju ciljev študija. Bodoči študenti, ki se bodo izobraževali na področju Socialne pedagogike pri katerem so glavne usmeritve v šolsko, vzgojno-svetovalno področje, področje institucionalnega dela, področje zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (posebej za delo s čustvenimi in vedenjskimi težavami), področje dijaških domov, penološko svetovalnega dela, socialnega managementa in vodstvenih vlog na omenjenih področjih, bodo tako lahko vplivali tudi na družbeno oz. sistemsko raven. Pri slednjem je namreč nujno potrebna sistemska sprememba zakonodaje na področju vzgoje in izobraževanja ter sociale oz. povezovanje s pristojnimi ministrstvi, ki se ukvarjajo s tovrstno problematiko (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve). Posebna veščina socialnega pedagoga pa je ravno v neposrednem odnosu, ki je osnova za sodelovanje in učinkovito komunikacijo, ki lahko pripelje do sprememb v družbi.

Programi Socialne pedagogike ponujajo avtonomno, reflektirano, raziskovalno etično delovanje, ki pa je že integrirano v cilje novega študijskega programa. V praksi je namreč zaslediti veliko podhranjenost pri različnih oblikah pomoči pri intervencijah na področju otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami izven družinske vzgoje in preventivnih programov, kar še dodatno spodbuja k iskanju virov za vzpostavitev mreže pomoči tudi na Obalnem področju.

Socialni pedagogi so nepogrešljivi pri socialnem vključevanju ranljivih skupin v šolsko in lokalno okolje. Okolje izven šole ter njihova sprejetost, tako med vrstniki kot tudi v lokalni skupnosti, je namreč ključnega pomena za njihovo nadaljnje družbeno vključevanje in sobivanje v skupnosti.